Bamboo, Bamboo direct from Changzhou Jintan Jinkong Plastic Factory in CN